Política de privacitat

Política de privacitat

Política de privacitat de dades

Esta política de privacitat establix la forma en què es gestionaran les dades personals que l’usuari ens facilite a través del correu electrònic, formularis web, etc.

A l’efecte del que es preveu en l’Article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, s’informa de manera clara i transparent de les dades del responsable d’este lloc web:

DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

Titular: UNIÓ DIABÈTICS ALACANT (U.D.A.)

C.I.F.: G-54893102

Adreça: Plaza de la Creu Roja, 3- local 2. (entrada per Martin Luther King). 03010 Alacant

Telèfon: 965 29 78 49

E-mail: info@diabetesalicante.org

 

FINALITATS DE TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Els usuaris que accedixen al lloc web corporatiu i voluntàriament proporcionen informació personal per a navegar pel lloc o utilitzar algun servici que requerisca la comunicació de dades a l’ENTITAT, queden informats de les següents finalitats de tractament de les dades de caràcter personal dels usuaris, que L’ENTITAT podrà dur a terme:

Proporcionar la necessària informació diabetológica als malalts diagnosticats.

Estudiar, i si és el cas, assessorar en estos aspectes sobre els problemes d’índole laboral, social, etc., específicament relacionats amb el patiment de la diabetis.

Protegir el xiquet i al jove diabètic en la seua etapa d’escolaritat i aprenentatge professional.

Promoure l’estudi de la diabetis en el terreny de la investigació experimental i clínica, i del seu tractament, prestant a estos propòsits l’ajuda necessària i defendre els drets dels diabètics, per a aconseguir la plena integració en la Societat, preveiendo a tal fi les assessories i els mitjans adequats per a això, amb la col·laboració d’altres entitats.

Dur a terme la gestió sanitària i administrativa, de les dades facilitades. Quan l’usuari utilitza els servicis habilitats a este efecte per a contactar amb L’ENTITAT (a través de formularis, telèfon, o correu electrònic), L’ENTITAT tractarà les seues dades personals per a atendre les seues consultes, i gestionar la contestació de la comunicació realitzada per l’usuari.

L’enviament de publicitat amb el previ consentiment de l’interessat.

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i realitzar operacions comercials amb L’ENTITAT. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de processar les sol·licituds realitzades a través del present lloc web.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentres l’interessat no sol·licite la seua supressió o cancel·lació i sempre que resulten adequats, pertinents i limitats al necessari per als fins per als quals siguen tractats. En este cas, les dades proporcionades es conservaran mentres es mantinga la relació comercial, contractual, o durant el període necessari per a complir amb les obligacions legals. Es garantix un tractament de dades lleial i transparent.

Utilitzem els comptes de Facebook, Twitter i Instagram per a informar sobre les nostres activitats i interactuar amb els nostres seguidors. L’accés i ús de les pàgines oficials de L’ENTITAT, està subjecte al compliment de les condicions establides pels titulars de la plataforma del servici de les referides xarxes socials.

 

FINALITATS PUBLICITÀRIES

Consentiment per a finalitats publicitàries: Vosté consent i autoritza expressament UNIÓ DIABÈTICS ALACANT (U.D.A.), perquè puga tractar les seues dades personals, amb la finalitat d’incloure les seues dades en campanyes publicitàries promogudes per UNIÓ DIABÈTICS ALACANT (U.D.A.) i, en definitiva, consent l’enviament de comunicacions comercials a través de qualsevol mig ja siga electrònic (telèfon, fax, correu electrònic, SMS, MMS, etc.) o no electrònic (correu ordinari, etc.), sense que servisquen els mitjans enumerats com una llista tancada, sempre que tinga per finalitat el manteniment de la relació existent entre el client i/o usuari i L’ENTITAT, així com l’acompliment de les tasques d’informació, i altres activitats pròpies dels servicis que presta.

Pot revocar el consentiment per a finalitats publicitàries segons procediment descrit en Exercici Drets.

Formularis web

De conformitat amb el que s’establix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seues dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’UNIÓ DIABÈTICS ALACANT (U.D.A.), amb domicili en Plaza de la Creu Roja, 3- local 2. (entrada per Martin Luther King). 03010 Alacant amb la finalitat d’atendre les seues consultes. En compliment amb la normativa vigent, L’ENTITAT l’informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat de la recollida.

Mentres no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificats, que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a la finalitat precitada.

L’ENTITAT l’informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que L’ENTITAT es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè estos se suprimisquen o rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes.

D’acord amb els drets que li conferix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’estos, dirigint la seua petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic: info@diabetesalicante.org

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considere oportuna.

En acceptar la política de protecció de dades, Vosté manifesta que ha sigut informat en els termes del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu I del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i que atorga el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals a les finalitats anteriorment descrites, sense perjuí de l’exercici dels corresponents drets ARC o la revocació del consentiment prestat.

L’ENTITAT es reserva el dret de modificar la seua política de privacitat d’acord amb el seu criteri, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

Si L’ENTITAT introduïra alguna modificació, el nou text serà publicat en este mateix lloc web, on l’Usuari podrà tindre coneixement de la política de privacitat actual.

D’acord amb el que s’establix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, l’usuari queda informat del lleial tractament de les seues dades personals per l’ENTITAT autoritzant a este al tractament de les dades als quals tinga accés a conseqüència de la navegació per les pàgines web d’internet, de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servici o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada, per a les finalitats d’oferta o comunicacions publicitàries i promocionals i contractació d’altres productes i servicis d’i per al manteniment de la seua relació contractual i de gestió comercial amb L’ENTITAT En particular, el client/usuari autoritza L’ENTITAT perquè envie ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seua adreça de correu electrònic o a través d’un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Les dades identificatives, així com totes les dades de contacte el caràcter obligatori del qual s’establisca expressament, i qualssevol altres que puguen ser exigits per la web de L’ENTITAT són obligatoris i la negativa a subministrar-los suposarà la impossibilitat d’activar el compte d’accés. Les restants dades que puguen sol·licitar-se són voluntaris, per la qual cosa el fet de no facilitar-los no impedirà l’establiment de la relació contractual. Una vegada sol·licitada l’alta com a client, l’usuari podrà accedir a les zones privades de la web. L’usuari autoritza expressament al fet que després d’emplenar el formulari de registre com a client, L’ENTITAT es pose en contacte amb vosté per a confirmar-li l’alta.

Condicions d’ús del blog

L’Usuari podrà manifestar opinions i realitzar aportacions a fi que altres Usuaris o visitants puguen accedir als comentaris i contestar a ells si és el cas.

L’ENTITAT es reserva el dret de retirar del seu blog tots aquells continguts que no siguen concordes amb les seues condicions d’ús.

Les opinions expressades són d’exclusiva responsabilitat dels autors pel que L’ENTITAT no es fa responsable d’estes.

No obstant això, L’ENTITAT vetlarà perquè estes opinions no resulten ofensives i no vulneren la legalitat vigent.

LEGITIMACIÓ O BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT.

La base jurídica per al tractament de les dades arreplegades a través del lloc web per l’ENTITAT, serà la següent:

En el cas de la recollida de dades a través dels canals de contacte habilitats en el lloc web, inclosos els formularis de contacte, la base jurídica per al tractament de les dades és la de recaptar el consentiment de l’interessat o usuari per al tractament de les seues dades

Per a això, en cada formulari s’inclourà un check-box en el qual se sol·licitarà este consentiment, informant de l’existència de la present política de privacitat i facilitant l’accés a esta.

En el cas en què existisca una relació contractual o pre-contractual entre L’ENTITAT i l’usuari, la base jurídica per al tractament de les dades facilitades estarà legitimat en esta relació, de manera que només es recaptaran les dades necessàries per a sustentar estes relacions comercials i contractuals.

No obstant això, el Responsable del Tractament de dades té un interés legítim ponderat a remetre-li comunicacions comercials sobre els seus servicis.

 

CESSIONS DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI A TERCERS.

L’ENTITAT informa l’usuari que no se cediran dades a tercers, llevat que la cessió siga imprescindible, i en este últim cas sempre que estiguen relacionades les finalitats del cedent i cessionari, i amb el consegüent consentiment previ de l’interessat.

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

L’ENTITAT informa l’usuari que no es realitzen transferències internacionals de dades.

 

EXERCICI DE DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ, LIMITACIÓ AL TRACTAMENT I PORTABILITAT.

L’informem que els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades podran ser exercitats davant el Responsable del tractament per qualsevol mitjà subjecte en dret, acompanyant de còpia de document oficial que li identifique dirigint-se a: UNIÓ DIABÈTICS ALACANT (U.D.A.) amb domicili en Plaza de la Creu Roja, 3- local 2. (entrada per Martin Luther King). 03010 Alacant o enviant un missatge al correu electrònic a info@diabetesalicante.org segons els termes que la normativa aplicable establix. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control en agpd.es.

La sol·licitud haurà de contindre nom, cognoms de l’interessat, còpia del DNI i, en els casos que s’admeta, de la persona que el represente, així com document acreditatiu de la representació, petició en què es concreta la sol·licitud, domicili a l’efecte de notificacions, data i firma del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reunix els requisits especificats es requerirà la seua esmena. Respecte al dret d’accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud siga formulada per persona diferent de l’afectat. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.

En el cas que s’haja atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, es pot exercitar el dret a retirar este consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

L’usuari queda informat del dret que li assistix a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i/o sol·licitar la seua tutela, en particular, quan l’usuari considere que no ha obtingut satisfacció per part de L’ENTITAT, en l’exercici dels seus drets, a través de la seu electrònica del seu portal web (www.agpd.es), o bé mitjançant escrit dirigit a la seua adreça postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

L’Usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal en els termes establits en l’Article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu I del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, atorgant el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals en relació a les finalitats anteriorment descrites, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

L’ENTITAT es reserva el dret de modificar la seua política de protecció de dades d’acord amb el seu criteri, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

Si L’ENTITAT incloguera alguna modificació, el nou text serà publicat en este mateix lloc web, on l’Usuari podrà tindre coneixement de la política de protecció de dades actual.

 

7 Llei aplicable i jurisdicció

Les relacions establides entre L’ENTITAT i l’Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa preveja la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, L’ENTITAT i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat d’Alacant.

  Diabetis en família és menys diabetis. Simples accions poden reduir el risc. Contacta amb nosaltres, podem ajudar-te!  

Contactar ara

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner